001/2018 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας « ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε» κατά της 502/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου

001/2018 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας « ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ Α.Ε» κατά της 502/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου