026/2016 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ELDON’S Hellas Ltd. Κατά της 005/1284/12-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου»

026/2016 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ELDON’S Hellas Ltd. Κατά της 005/1284/12-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου»