070/2016 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της 006/1285/12-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου»

070/2016 – Λήψη απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά της 006/1285/12-01-2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιλίου»