133/2016 – Λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου»

133/2016 – Λήψη απόφασης επί του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής που αφορά την υπηρεσία «Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων των Υπηρεσιών του Δήμου»