297/2017 – Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13.9.17 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250 – Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

297/2017 – Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13.9.17 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250 – Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος

297/2017 – Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ/13.9.17 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο250 – Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και Νο 260 – Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος