222/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας «ΕΥΔΑΠ» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

222/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας «ΕΥΔΑΠ» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος