402/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας «ΟΤΕ» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

402/2018 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από τον Οργανισμό Κοινής Ωφελείας «ΟΤΕ» σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος