026/2017 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΑΤΕ», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

026/2017 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία «ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΑΤΕ», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος