312/2019 – Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου στον Οργανισμό Κοινής Ωφέλειας ΕΥΔΑΠ