405/2017 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της επιχείρησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2017»

405/2017 – Λήψη απόφασης περί κήρυξης έκπτωτης της επιχείρησης ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ, αναδόχου για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2017»