301/2016 – Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Ιλίου, στην υπ’ αρ. πρωτ. 2746/13-7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας»

301/2016 – Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Ιλίου, στην υπ’ αρ. πρωτ. 2746/13-7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας»

301/2016 – Λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου Ιλίου, στην υπ’ αρ. πρωτ. 2746/13-7-2016 με κωδικό ΑΤΤ025 Α/Α ΟΠΣ: 1662 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής, για την Υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (09), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο: «Κέντρα Κοινότητας»