169/2018 – Λήψη νέας απόφασης για τον Κανονισμό της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 4187/2017 Απόφασης (ΦΕΚ 4249, Β’/5-12-2017):’’Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών’’.

169/2018 – Λήψη νέας απόφασης για τον Κανονισμό της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 4187/2017 Απόφασης (ΦΕΚ 4249, Β’/5-12-2017):’’Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών’’.

169/2018 – Λήψη νέας απόφασης για τον Κανονισμό της Λειτουργίας της Διεύθυνσης Προσχολικής Αγωγής του Δήμου μας, κατ’ εφαρμογή της αριθμ. 4187/2017 Απόφασης (ΦΕΚ 4249, Β’/5-12-2017):’’Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών’’.