355/2012 – Λύση σύμβασης για τα καταστήματα του Νεκροταφείου