301/2016 – Μερική ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 385 και 389/2016 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση δέσμευσης ποσού 10.000,00€ για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016»

301/2016 – Μερική ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 385 και 389/2016 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση δέσμευσης ποσού 10.000,00€ για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016»

301/2016 – Μερική ανάκληση των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης 385 και 389/2016 και λήψη νέας απόφασης που αφορά την έγκριση δέσμευσης ποσού 10.000,00€ για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016»