092/2012 – Ορθή επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 056/2012 Α.Δ.Σ.