061/2018 – «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 028/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/16

061/2018 – «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 028/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/16

061/2018 – «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 028/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και συγκεκριμένα στην Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών για το έτος 2018 βάσει του Ν. 4412/16