139/2012 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 094/2012 Α.Ο.Ε.