131/2018 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 102/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου