181/2013 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 160/11-06-2013 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής