365/2018 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 348/2018 Α.Δ.Σ.