067/2013 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 401/2012 Α.Ο.Ε. που αφορά την «Προμήθεια κηποτεχνικού υλικού της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος»

067/2013 – Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 401/2012 Α.Ο.Ε. που αφορά την «Προμήθεια κηποτεχνικού υλικού της Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος»