Ορθή επανάληψη της 400/3-8-2010 Α.Δ.Ε. για την «Προμήθεια δένδρων – θάμνων»