350/2012 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή α) εξακρίβωσης των επιμέρους βλαβών των αυτοκίνητων του Δήμου, της αναγκαιούσης συντηρήσεως και επισκευής βλαβών αυτών και β) την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και τη σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα των αυτοκινήτων, για το έτος 2013

350/2012 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή α) εξακρίβωσης των επιμέρους βλαβών των αυτοκίνητων του Δήμου, της αναγκαιούσης συντηρήσεως και επισκευής βλαβών αυτών και β) την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και τη σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα των αυτοκινήτων, για το έτος 2013

350/2012 – Ορισμός Δημοτικών Υπαλλήλων στην Επιτροπή α) εξακρίβωσης των επιμέρους βλαβών των αυτοκίνητων του Δήμου, της αναγκαιούσης συντηρήσεως και επισκευής βλαβών αυτών και β) την κανονική και εύρυθμη εκτέλεση των εργασιών αυτών καθώς και τη σύνταξη πρακτικού για την ακαταλληλότητα των αυτοκινήτων, για το έτος 2013