309/2019 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΕΡΓ/7408/1228/08.02.2018 (ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018) ΚΥΑ, αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών

309/2019 – Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ιλίου, για τη σύσταση Επιτροπής του άρθρου 3 της αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΕΡΓ/7408/1228/08.02.2018 (ΦΕΚ 474/Β/14.02.2018) ΚΥΑ, αναφορικά με την παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος ευπαθών καταναλωτών