307/2011 – Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου

307/2011 – Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου

Ορισμός εκπροσώπων στο Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων για την ίδρυση Κοινού Νεκροταφείου

ADS3072011.pdfa