095/2012 – Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης για την «Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων».