Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87), αποτελούμενη από 1 Διοικητικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του.

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87), αποτελούμενη από 1 Διοικητικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του.

Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ (άρθρο 16 του Π.Δ. 171/87), αποτελούμενη από 1 Διοικητικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του.

adspk102011.pdfa