157/2018 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες μετακίνησης

157/2018 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες μετακίνησης