346/2018 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορά «Υπηρεσίες διοδίων για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Απορριμμάτων & Πρασίνου»

346/2018 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορά «Υπηρεσίες διοδίων για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Απορριμμάτων & Πρασίνου»