349/2015 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής κτηματολογίου

349/2015 – Ορισμός υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για δαπάνη πληρωμής κτηματολογίου