Ορισμό επιτροπής παραλαβής προμηθειών αρ.28 Υπ.Απ.11389/93