Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,40€ (αρ.16 Π.Δ.171/87)