Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών-εργασιών και μεταφορών αρ.67 Π.Δ.28/1980

Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών-εργασιών και μεταφορών αρ.67 Π.Δ.28/1980

Ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών-εργασιών και μεταφορών αρ.67 Π.Δ. 28/1980

adsdao_122011.pdfa