024/2016 – Οριστική αφαίρεση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 32936/13.07.2015 άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος