153/2017 – Παράταση ή μη της προθεσμίας παράδοσης των υλικών της αριθμ. πρωτ. 16782/24.04.2017 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»

153/2017 – Παράταση ή μη της προθεσμίας παράδοσης των υλικών της αριθμ. πρωτ. 16782/24.04.2017 σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου»