Παραγωγή αφηγηματικού βιβλίου (Audio Book)

Παραγωγή αφηγηματικού βιβλίου (Audio Book)

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π22/2020 μελέτη (με τροποποίηση των όρων) για την «Παραγωγή αφηγηματικού βιβλίου (Audio Book)» συνολικού προϋπολογισμού 4.960,00 συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 11/05/2020 ώρα 14:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12/05/2020 ώρα 10:00 στο Δημαρχιακό Μέγαρο «Βασίλειος Κουκουβίνος» στην οδό Κάλχου 48 – 50.

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας υπηρεσίας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από τη μελέτη (άρθρο 10 της με ΚΜ 22/2020).

Π2220 Μελέτηa

Π2220 Εντυπο Οικονομικής Προσφοράςa

Π2220 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορώνa