262/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης για άσκησης προσφυγής κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) και της απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. (Συν. 21η/ 31.5.2018) κ.λ.π.

262/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης για άσκησης προσφυγής κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) και της απόφασης του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. (Συν. 21η/ 31.5.2018) κ.λ.π.