417/2016 – Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε δικαστήρια

417/2016 – Παροχή εξουσιοδότησης για παράσταση σε δικαστήρια