188/2018 – Παροχή εξουσιοδότησης του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων – παραίτηση από ένδικα μέσα για απαλλοτρίωση