Πρακτικό ανάρτησης ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣOX 3/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

Πρακτικό ανάρτησης ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣOX 3/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

Αναρτάται σήμερα 28-09-2020 η υπ’ αριθμ. 47958/15-07-2020 ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων, για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 29-09-2020 και λήγει την 08-10-2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: (kentrikigrammateia@ilion.gra), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Ίλιον, Τ.Κ.13122, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ.κ. Σφέτσα Σεραφείμ, Σαγματοπούλου Ευαγγελίας.

Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία με τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μέσω email να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ_3_2020a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3.2020 Δ. ΙΛΙΟΥa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧa

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ 6a