Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 3/2020 προκήρυξης

Πρακτικό ανάρτησης αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. ΣOX 3/2020 προκήρυξης

Προβαίνουμε σήμερα την 02/11/2020 στην ανάρτηση των αποτελεσμάτων υπ’ αριθμ. 47958/15-07-2020 Ανακοίνωσης (ΣΟΧ 3/2020) για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα ένα (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιλίου.

Το παρόν συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 τουΝ. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων, οι οποίες υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ, για χρονικό διάστημα από 03-11-2020 μέχρι και 12-11-2020.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 101 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)

101 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗa

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝa

101 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 102 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

102 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗa

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝa

102 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 103 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (Α’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

103 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗa

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝa

103 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 104 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ (ΣΤ’ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ)

104 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗa

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝa

104 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 105 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

105 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗa

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝa

105 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 106 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

106 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗa

106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣa

106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝa

106 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝa

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 32020 (ΑΑ)a