Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 61924/11-09-20

Πρακτικό Ανάρτησης Οριστικών Πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων της ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. 61924/11-09-20

Αναρτώνται σήμερα 07-10-2020 οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υ π ’ α ρ ι θ μ . 6 1 9 2 4 / 1 1 – 0 9 – 2 0 ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά δώδεκα
(12) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρακτικά επιλογής προσωπικού από τις οριζόμενες επιτροπές.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΑa

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝa

Τελευταία Νέα