079/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

079/2017 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους