055/2018 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους

055/2018 – Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2018 – Αιτήματα για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους