Προμήθεια αεροπανό για εκδηλώσεις του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (ΚΜ 36/2020)

Προμήθεια αεροπανό για εκδηλώσεις του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας (ΚΜ 36/2020)

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 36/20 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια αεροπανό για εκδηλώσεις του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας», συνολικού προϋπολογισμού 5.183,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 25/05/2020 ώρα 13:00 μ.μ.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν, και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

Θέμα: «Προσφορά για την Π36/2020»
Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
Προσφορά για την Π36/2020: «Προμήθεια αεροπανό για εκδηλώσεις του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας»
«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και Λοιπά Δικαιολογητικά

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι και την Δευτέρα 25/05/20 ώρα 13:00 μ.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από το άρθρο 9 της με κωδικό 36/20 μελέτης.

 

Π3620 ΜΕΛΕΤΗa

Π3620 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντεςa

Π3620 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςa