Προμήθεια ειδών καθαριότητας και αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2020

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2020

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την με κωδικό 70/20 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2020»,συνολικού προϋπολογισμού 5.057,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με απ’ ευθείας ανάθεση. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή  05/06/2020 ώρα 10:30 μ.μ.

Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκύπτουν, και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, παρακαλούμε όπως στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

Θέμα:«Προσφορά για την Π70/2020»

Περιεχόμενο:  Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)

Προσφορά για την Π70/2020: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και αναλωσίμων ειδών λειτουργίας συσσιτίων, έτους 2020»    «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

  • Προσφορά, και Λοιπά Δικαιολογητικά

(Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν μέχρι και Παρασκευή  05/06/2020 ώρα 10:30 μ.μ.  και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Ο οικονομικός φορέας που θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά: Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου (άρθρο 43, παρ. 7α                                                                 Ν. 4605/2019), Φορολογική ενημερότητα και την Ασφαλιστική ενημερότητα, τα οποία θα είναι σε ισχύ και κατά την ημερομηνία υποβολής προσφοράς, όπως ορίζεται από το άρθρο 10 της με κωδικό 70/20 μελέτης.

Π7020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a

Π7020 Έντυπο Οικονομικής Προσφοράςa

Π7020 ΜΕΛΕΤΗ (ΑΑ)a