Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην εκ νέου αναζήτηση συλλογής προσφορών για τη με κωδικό 55/20  τεχνική έκθεση για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου» συνολικού προϋπολογισμού 2.697,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική τεχνική έκθεση για τη διενέργειά της με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

H προσφορά θα αποσταλεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

  • Θέμα: «Προσφορά για την Π55/2020»
  • Περιεχόμενο:   ΠΡΟΣ Δήμο Ιλίου (Ο.Υ.-Τμήμα Προμηθειών)

Προσφορά για την Π55/2020: «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

«Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»

  • Επισυναπτόμενα Αρχεία: Προσφορά, και Λοιπά Δικαιολογητικά.

 

Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος.

Προσφορές που θα υποβληθούν και δεν θα περιλαμβάνουν το σύνολο των ειδών, θα

απορρίπτονται. Κάθε υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του αποδέχεται όλους τους όρους της Τεχνικής Έκθεσης

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τη  Μ. Τρίτη 14/04/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί τη Μ. Τρίτη 14/04/2020 ώρα 14:00 π.μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

 

Π5520 – ΤεχνΕκθεσηa

Π5520 – ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π5520 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a