Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών και ανοιχτών γηπέδων

Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών και ανοιχτών γηπέδων

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 150/2020 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών και ανοιχτών γηπέδων»

προϋπολογισμού 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας , Κάλχου  48-50, 1ος όροφος, ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες (Πέμπτη 15/10/2020 και ώρα 14:00 μ.μ).

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ 150/2020  «Προμήθεια καθισμάτων για κερκίδες κλειστών και ανοιχτών γηπέδων»

 

·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
  Προσφορά για την ΚΜ 150/2020:                         

 

  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με αριθμό 150/2020 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Πέμπτη 15/10/20 και ώρα 14:00 μ.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16-10-2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 9 της με αριθμό 150/2020 Μελέτης του Δήμου μας.

 

Π15020 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a

Π15020 ΜΕΛΕΤΗa

Π150_2020 Οικονομική Προσφοράa