Προμήθεια Μηχανημάτων

Προμήθεια Μηχανημάτων

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 184/2020 μελέτη που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων», προϋπολογισμού 14.994,17€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την  Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου μας, Κάλχου  48-50, 1ος όροφος, ή  μπορείτε εναλλακτικά να στείλετε την προσφορά σας στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιλίου ηλεκτρονικά με email στο: kentrikigrammateia@ilion.gra,  ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

 

Σας διευκρινίζουμε, προς αποφυγή παρερμηνεύσεων, ότι στο πρόγραμμα πρωτοκόλλου του Δήμου μας εμφαίνεται η ημερομηνία και η ώρα αποστολής του email, και ισχύουν οι ως άνω προθεσμίες Τετάρτη 30/12/2020  και ώρα 11:00 π.μ. ).

 

To email της προσφοράς του υποψήφιου αναδόχου στο: kentrikigrammateia@ilion.gra πρέπει να αποσταλεί ως εξής:  

 

·      Θέμα: «Προσφορά για την ΚΜ 184/2020  «Προμήθεια μηχανημάτων»

 

·      Περιεχόμενο:   Προς: Δήμο Ιλίου (Ο.Υ. – Τμήμα Προμηθειών)
  Προσφορά για την ΚΜ 184/2020:                         

 

  «Ονοματεπώνυμο Αποστολέα, Επωνυμία Εταιρίας με στοιχεία επικοινωνίας»
·      Επισυναπτόμενα Αρχεία: ·       Προσφορά, και ό,τι άλλο απαιτείται από τη με αριθμό 184/2020 Μελέτη του Δήμου μας

·       (Παρακαλούμε τα επισυναπτόμενα αρχεία να είναι τύπου .pdf και να έχουν όσο το δυνατό μικρό μέγεθος)

          

Σας επισημαίνουμε ότι προσφορές μπορούν να κατατεθούν αυτοπροσώπως σε φάκελο κλειστό μέχρι και την Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 11:00 π.μ. και στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/12/2020 και ώρα 13:00 μ.μ.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και πριν την έκδοση Απόφασης Ανάθεσης η αρμόδια υπηρεσία (Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών) ειδοποιεί εγγράφως τον προσωρινό ανάδοχο να υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο άρθρο 7 της με αριθμό 184/2020 Μελέτης του Δήμου μας.

 

Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα µε τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.

Π18420 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π18420 ΜΕΛΕΤΗa

Π18420 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Προς Άπαντες (ΑΑ)a