ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/08/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 31/08/2020

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Αυγούστου 2020 ημέρα  Δευτέρα, η οποία θα διεξαχθεί «Διά Περιφοράς» και συγκεκριμένα μέσω email ή τηλεφώνου, με ώρα έναρξης στις 10.30 π.μ. και ώρα λήξης στις 11.00 π.μ., σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β) τις σχετικές Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄, άρθρο 10 παρ. 1) και Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’, άρθρο 43 παρ. 1) και γ) την εγκύκλιο με αριθμ. 40 του ΥΠ.ΕΣ. (Α.Π.:20930/31.03.2020): «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων», για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:

     

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2020a

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΣ 31/08/2020a